ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

1. ในกรณีที่ท่านได้ลงชื่อเข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ thcount.com หมายความว่าท่านได้ยินยอมในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานถ้าหากว่าเกิดเหตุสุดวิสัย โดยมิได้เกิดจากการทำงานของทางเว็บไซต์ thcount.com ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบด้วยเหตุใดๆทั้งสิ้น

2. ผู้ใช้งานในเว็บไซต์ thcount.com ต้องไม่อัพโหลด ข้อมูลส่วนตัวโดยปราศจากความยินยอมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

3. การใช้งานในเว็บไซต์ thcount.com ต้องไม่ใช้เพื่อเป็นการทำลายชื่อเสียง หรือเป็นการหมิ่นประมาทต่อเว็บไซต์

4. การเผยแพร่ หรืออัพโหลดข้อมูลที่เป็นอันตราย ข้อมูลอันเป็นการหลอกลวง รวมถึงข้อมูลที่เป็นก่อให้ไวรัส ที่นำมาสู่ความเสียหายต่อเว็บไซต์ thcount.com

5. ในกรณีที่ท่านผู้ได้นำโฆษณามาลงกับเว็บไซต์ thcount.com ของเรา ถ้าในส่วนของเนื้อหาของท่านที่ได้นำมาลงโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ รูปภาพ วีดีโอ หรือข้อความอื่นใดก็ตาม ถ้าหากพบว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการละเมิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆก็ตาม เว็บไซต์ thcount.com ของเรา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น


ThCount Teams